Saturday 16 March 2019

මරණින් පසු...? After death...?අපි දකින්නේ කෙසේද...?

පෙනීම යන සංකල්පය 100% භෞතිකය. එය ආලෝක ෆෝටෝන යම් වස්තුවකින් පරාවර්තනය වීම, එය වර්තනයෙන් පසු දෘෂ්ටි විතානය මගින් සංවේදනය කිරීම, නියුරෝන හරහා විද්‍යුත් ස්පන්ද මොළය වෙත ගමන් කිරීම, මොළයේ කොටස් කිහිපයකදී කෙරෙන සංඥා සැකසීම සහ රටා හඳුනා ගැනීම, ඒ මත ගන්නා තීරණය ආදී වශයෙන් වෙයි. 

අප සිරුරේ ඇති පංචෙන්ද්‍රියයන් සහ මනස (මොළය මත පදනම් වූ) භෞතික රාශීන් වේ. අපගේ භෞතික ශරීරය අක්‍රිය වූ විට (මරණයට පත් වූ විට) මෙම සියළු ආදාන/ප්‍රතිදාන ග්‍රාහක සහ දත්ත සැකසුම් පද්ධතිය නවතී.

 මෙහි අර්ථය කුමක්ද?

මරණින් මතු යම් දෙයක් පවතී නම් එය මේ වන විට  පවතින මනුෂ්‍ය බුද්ධියට පිටතින් වූ භූතාර්ථයක් විය යුතුය. නැවත ආදාන/ප්‍රතිදාන ග්‍රාහක සහ දත්ත සැකසුම් පද්ධතියක් සහිත භෞතික ස්වරුපයක් සමග අනුගත වනතෙක් මෙම භූතාර්ථයට අවකාශ-කාල සංවේදනයක් නැතිවිය යුතුය (අපගේ දැනුම් පද්ධතියට අනුව). 

මෙම සංසිද්ධිය සඳහා හෝ මින් ඔබ්බට වෙනත් තර්කානුකූල පැහැදිලි කිරීමක් තිබේද?

ඔබට කෙරෙන ආරාධනයයි. 

..........................................
කෙටියෙන්;

මරණින් මතු  භූතාර්ථයක් පවතින බවට යම් තර්කානුකූල (තම විඥානයට බාහිරින් තාර්කික වූ) පැහැදිලිකිරීමක් කල හැකිද?

එසේ පවතී නම් එම භූතාර්ථයෙහි ස්වභාවය, පවතින ඥාන ශක්තිය සහ දැනුම් සම්භාරය තුල විශ්ලේෂණය කල හැකිද?


ආදාන / ප්‍රතිදාන ග්‍රාහක සහ දත්ත සැකසුම් පධතියකින් තොරව පවතින මෙම භූතාර්ථයට අවකාශ-කාල සංවේදනයක් පවතීද? How do we see…?

Seeing is 100% physical. It involves light photons reflected from an object, sensed by the retina and after some refractions, electrical signals to the brain through neurons where the signal processing and pattern recognition takes place to make the decision.

All five senses and the so-called mind (connected to the brain) are physical. Once the physical body is deactivated (dead) all these I/O ports and the processing unit stop.

What does that mean…?

If there is any entity left after the death of the physical body, then it should be something that is totally unknown to the present human intelligence. This entity does not sense the space-time existence unless it integrates with another physical form that has the I/O ports and the processing unit (as per our present knowledge base).


Is there any other rational explanation to this phenomena or beyond this?

You are invited to express your views. 

..................

In brief;

Is there any rational explanation for the existence of "something" after death?

If such an entity exists, can we understand what it is within our intellectual peripherals?


Deprived of the i/o ports and processing unit (body and mind), can this entity experience/sense space-time?


9 comments:

 1. Interesting question.
  I'll write my answer tomorrow.

  ReplyDelete
  Replies
  1. simply think there is nothing after death or there is nothing comes at the birth. All the humans, animals and other living beings are made up with cells. The first cell, which is a result of a sperm and egg splits and make two cells. It goes on. Those are called stem cells and they can grow up into any parts of the body. Depending on gene functions certain group of cells dominate their functionality as a brain. Their function is to store and process signals coming from the inputs which you have mentioned. From the very beginning of the development of the brain it keeps learning. Simply it is a electro-chemical process. This we see as a continuous process and leads to the feeling that there is a mind. What I think is that there is no such thing called mind. It is an illusion of the continuous electro-chemical process going inside the brain. This process always links with the memory, or the history. That memory makes the feeling, me. If a person suddenly lost his memory, may be due to an accident, he loses the ‘me or myself’ part. Couple on months ago I read in the IEEE spectrum magazine that some researchers have manages to replace part of the memory with a chip. One day we would be able to replace the brain with a chip and use AI to train it. If that happens do you think that there would be something after the chip dies?
   When a person dies the electro-chemical process that I mentioned above ceases. That’s all. Nothing goes after that. This is what I think.

   Delete
  2. Dear Gamini. That's quite a rationale asnswer as per the existing human intelligence. I think there will be many objections to this explanation by the masses as they are not trained to think as such from the birth. I invite you to place your comment on my FB page under the ongoing discussion on the matter.

   Delete
 2. "Seeing is 100% physical."
  so you are 100% sure that Mary doesn't learn anything new?
  https://www.youtube.com/watch?v=mGYmiQkah4o


  "then it should be something that is totally unknown to the present human intelligence."
  IMO this kind of statement should only come from an individual who sampled ALL human intelligence.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I accept your second point. I don't make any alterations to my article at this point as it will make your valuable point null and void. Thanks for your views

   Delete
  2. I don't exactly get what you're referring to as the valuable point, is it the 1st one or the 2nd. Please elaborate it in the comments or alter the original article if you wish to, because I don't see the point in having a null and void view.

   Delete
 3. මේ සම්බන්ධයෙන් (NDE) මම ලිපියක් ලියලා තිබෙනවා රෝහල් වල මගේ අත්දැකීම් මත https://transyl2014.blogspot.com/2014/10/patients-experiences-of-nde.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks Ruwan for the article. Can you kindly post it in my FB where there is an interesting debate going on. Can you give your points of view on the information published by Dr Brian Weiss as well if you have time.

   Delete